Milan Degraeve Photography Logo
Milan Degraeve Photography Logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.


2. Goederen/diensten worden geleverd binnen het afgesproken termijn van dienstverlener en klant.
Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.


3. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de dienstverlener op een
normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het over eengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met
inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.


4. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 5 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de dienstverlener worden gemeld. Na die termijn staat de
dienstverlener enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn,

voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de dienstverlener de gebreken kende of behoorde te kennen.

De koper verwittigt de dienstverlener uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.


5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de dienstverlener niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is alleszins beperkt tot de factuur waarde van de geleverde goederen/diensten.

In geen geval kan de dienstverlener worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van
inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelde in geval van opzet of zware fout.

De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.


6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de
20 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding

van 10 %, met een minimum van 75 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de dienstverlener

het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.


7. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de dienstverlener het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.


8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken te West-Vlaanderen , afdeling Veurne gebracht worden.

ENG: This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept the use of these cookies. NL: Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accept / Accepteren